!!! Aktuálně skladem přes 800 ks helem !!!

Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.arai.sk nebo www.gspark.cz společnosti CANTON GROUP s.r.o. (dále pak majitelem e-shopu www.arai.sk a www.gspark.cz), se sídlem Dr. Jánského 607, Černošice, PSČ 252 28, IČO 28369505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136688. Firma CANTON GROUP s.r.o. (dále pak majitel e-shopu www.arai.sk a www.gspark.cz) při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících/spotřebitelů). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.

Pojmy

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.

Prodávajícím je firma CANTON GROUP s.r.o. (dále pak majitel e-shopu www.arai.sk a www.gspark.cz) Firma CANTON GROUP s.r.o. (dále pak majitel e-shopu www.arai.sk a www.gspark.cz) při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti.

Spotřebitel (kupující) internetového obchodu www.arai.sk či www.gspark.cz je nutno rozlišit na kupujícího, který je spotřebitel, a na kupujícího, který spotřebitelem není.

Kupující, který je spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.

Kupující, který není spotřebitel, se rozumí podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztahy se tímto podnikatelským subjektem obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a obchodním zákoníkem.

2. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Závazným potvrzení se rozumí takto označené telefonické či emailové potvrzení, závazným potvrzením není rekapitulace objednávky, která přijde zákazníkovi automaticky na e-mail po odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující je povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, nežli si zásilku rozbalíte a překontrolujete.

4. Termín dodání zboží

Zboží, které je k dispozici skladem, bude doručeno kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kamkoli v České republice. Do 14pracovních dnů na Slovensko. Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, závisí především na možnostech distributora objednaného výrobku. Termín dodání bude v tomto případě stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději následující pracovní den po podání objednávky.

Ve výjimečných případech se může stát, že zásilka není doručena v čase, který byl kupujícímu potvrzen prodávajícím. Toto se může stát pouze v případě zásahu nepředvídatelných událostí (porucha vozidla, vlivy počasí či nepředvídatelná dopravní situace). Pokud tato situace nastane, zajistí prodávající doručení zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Kupující souhlasí, že toto včasné nedoručení zásilky není považováno za rozpor s kupní smlouvou, pokud bylo způsobeno nepředvídatelnými událostmi.

5. Způsob úhrady a dodací podmínky

Dobírka + HotovostKupující zaplatí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží.Bankovní převodPo vybrání zboží a odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o tom na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem provést platbu. V případě platby pomocí bankovního převodu, počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet prodávajícího – 1090164053/0800. V současné době tato lhůta představuje 1-3 dny.

6. Cena a způsob dopravy

Prodávající dopravuje zboží kupujícímu cenným pojištěným balíkem České pošty. Volbu dopravy provádí zákazník v průběhu objednávky. Způsob dopravy může být následně změněn dohodou obou stran.

Doprava

Objednávky do 5000 Kč

Objednávky nad 5000 Kč

Osobní odběr Praha - 6

zdarma

zdarma

Česká pošta - dobírka

110 Kč

zdarma

 

 

 

Doprava na Slovensko

Zásilky na Slovensko jsou zasílány na dobírku i při platbě převodem. Při objednávce zboží v hodnotě do 10000 Kč - platba převodem i formou dobírky činí poštovné 199 Kč. Při objednávce zboží v hodnotě 10000 Kč a více je doprava zdarma.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího doporučeně zaslaným dopisem, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy je možné také zaslat spolu se zbožím.Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží doporučujeme přiložit kopii dokladu o koupi, či číslo objednávky. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet) a to do 30 dnů. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem na adresu info@arai.sk nebo info@gspark.cz, doporučeným dopisem na adresu prodejny anebo osobně.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu cenyProdávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
  • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dlouhodobě dostupné;

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou firmou CANTON GROUP s.r.o. (dále pak majitelem e-shopu www.arai.sk a www.gspark.cz) považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu.

Zákazník, který uzavře se společností CANTON GROUP s.r.o. (dále pak majitelem e-shopu www.arai.sk a www.gspark.cz) smlouvu o splátkovém prodeji, souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje sděleny přepravní společnosti z důvodu ověření jeho totožnosti při předání zboží. I v tomto případě však smí být tyto údaje sděleny pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

Přijmutí podmínek kupujícím

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného).

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou.Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2011

Nahoru

 

Prodejna

GS PARK Racing
Bělohorská 77
169 00 Praha 6

Po - Pá: 9-18h (déle po tel. dohodě)
So - Ne: po telefonické dohodě

Zobrazit na mapě

Kontakty

+420 603 947 111

info@gspark.cz

EN DE

vytvořilo intencio